GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE)

Date2019-03-04 00:00:00

GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE)

Hoạt động nhượng quyền thương mại (NQTM) “Cho phép người khác thành công giống như chúng ta đã thành công”; “là sự lặp lại của thành công”. Đó là ý tưởng chủ đạo, định hướng tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực Nhượng Quyền Thương Mại.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, thế giới phẳng, cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều phương thức kinh doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. Nhượng quyền thương mại (Franchising) là một trong những phương thức hiệu quả, đang là trào lưu và sẽ là xu hướng phát triển trong tương lai, được nhiều thương nhân lựa chọn để tiến hành hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và rút ngắn thời gian đến với thành công.

Trên thế giới, hoạt động nhượng quyền thương mại cũng đã xuất hiện rất sớm và đến nay đã phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Nhượng quyền thương mại đang được áp dụng với tính chất là một trong những phương thức kinh doanh chủ yếu và có một hiệu quả đặc biệt.

1. Cơ sở pháp lý về hoạt động nhượng quyền thương mại

-   Mục 8 Luật Thương mại 2005 36/2005/QH2011

-   Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 1/3/2006 của Bộ Thương mại quy dinh chi tiết Luật thương mại hướng dẫn hoạt động nhượng quyền thương mại.

-    Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định 35/2006/NĐ-CP về hoạt động nhượng quyền thương mại.

-   Quyết định 106/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 quy định về việc thu phí, lệ phí hoạt động nhượng quyền thương mại

2. Nhượng quyền thương mại là gì?

Điều 284. Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

3. Điều kiện hoạt động của nhượng quyền thương mại:

   Điều kiện đối với bên nhượng quyền:

  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
    Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
  • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền: Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

4. Loại hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh Nhượng quyền thương mại:

  • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;
  • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ